Regulamin

Regulamin sklepu

 I. Postanowienia ogólne 

II. Warunki realizacji zamówień

III. Ceny i polityka cenowa

IV. Formy płatności

V. Przebieg realizacji zamówień

VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

VII. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

VIII. Bezpieczeństwo

IX. Polityka prywatności

X. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 29.01.2019 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Celem działania witryny sklepu giftalco.com jest ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu artykułów spożywczych prowadzonej w punkcie sprzedaży opisanym w punkcie 3 poniżej przez Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski.

 

 1. Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333 posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I-01/B-01/2019 z dnia 09.01.2019 r. oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu nr I-01/C-01/2019 z dnia 09.01.2019, wydane przez Wójta Gminy Podgórzyn na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Podgórzynie 58-562, przy ul. Żołnierskiej 47 A, telefon 601 660 417, e-mail: giftalco@gmail.com  Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie giftalco.com dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.

 

 1. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z artykułami spożywczymi nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

 

Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.giftalco.com

Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny giftalco.com, właściciela Punktu Sprzedaży –  Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin, ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333  ;

Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu giftalco.com;

Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie sklepu  giftalco.com wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie  giftalco.com;

Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Stronie Produktowej – strona sklepu giftalco.com, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

Punkcie Sprzedaży - jest punkt sprzedaży położony w Podgórzynie 58-562, przy ul. Żołnierskiej 47A

 

 1. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

 II. Warunki realizacji zamówień 

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

 

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie Produktowej Sprzedawcy, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:

1) zamawiany Towar lub Towary;

2) dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP);

3) numer telefonu kontaktowego;

4) planowany termin odbioru Towarów;

5) sposób dokonania płatności.

 1. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:

1) pełnoletnie,

2) trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,

3) którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;

 

 1. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie Sprzedawcę, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

 

 1. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 10.00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

 

 1. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

 

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 1. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie giftalco.com, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej lub paragon. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

 

 

III. Ceny i polityka cenowa

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej sklepu giftalco.com są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie sklepu giftalco.com przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu giftalco.com, bądź wprowadzania w nich zmian. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Towarów kupionych w Punkcie Sprzedaży prezentowana jest na stronie sklepu giftalco.com, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu odbioru zamówienia oraz formy płatności.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udzielenia upustu, stosownie do wybranych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

 

IV. Formy płatności

 

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

 

1) gotówką osobiście. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Stronie Produktowej giftalco.com. Ta forma płatności nie jest dostępna:

 1. a) dla Klientów niezarejestrowanych lub składających zamówienie jako Gość;
 2. b) w przypadku sprzedaży Towarów noszących znamiona działalności artystycznej i wymagających uzgodnień projektowych /grawer, wypalanie, bileciki, listy okolicznościowe, itp./. W takiej sytuacji wymagana jest przedpłata/płatność z góry.

 

2) przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

 

 

V. Przebieg realizacji zamówień

 

 1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, (ul. Żołnierska 47A, 58-562 Podgórzyn) w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 14:00 do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”).

 

 1. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru.

 

 1. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

 

 1. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście, Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią lub inny podmiot wskazany w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę Osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.

 

 1. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu V.4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią.

 

 1. W wypadku opisanym w pkt. V.5 Towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia.

 

 1. Po zawarciu umowy i odbiorze Towaru w Punkcie Sprzedaży, Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

 

 

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę. Gotowość do odbioru Towaru następować będzie w ciągu co najmniej dwóch Dni Roboczych (48 godzin) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie z płatnością za gotówkę do godziny 14:00 a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku gotowość do odbioru będzie mieć miejsce w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 14:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.

 

 1. Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia (w przypadkach opisanych w punktach V.5 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży).

 

 1. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w wypadku opisanym w punktach V.5 i następnych osobie trzeciej), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

VI.Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

 

 1. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

 

 1. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 

 1. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 35% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

 

 1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

VII. Reklamacje i zwroty w stosunkach z konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia.

 

 1. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

 

 1. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem giftalco.com w regulaminie jako załącznik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności,. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów aniżeli najtańsze koszty odbioru Towaru.

 

 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.

 

 1. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by alkohol, który ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie był otwierany przez Klienta czy też pozbawiony oryginalnej banderoli.

 

 1. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:

Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

 

 

VIII. Bezpieczeństwo

 

Strona stworzona na platformie shoper.pl posiada Certyfikat SSL.

https://www.shoper.pl/blog/postaw-na-bezpieczenstwo-w-e-sklepie/

https://www.shoper.pl/help/artykul/szyfrowanie-ssl/

 

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

 

 1. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury:

 

1) shoper.pl /Dreamcommerce S.A. ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203

2) przelewy24.pl:

- PayPro SA Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 ,
- DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

 używającej bezpiecznych technik.

W szczególności operator witryny giftalco.com nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji Przelewy24.pl

IX. Polityka prywatności

 

Administratorem danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski,

58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333

 

 1. Korzystając z usług Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333, Klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333 w szczególności do:

 

 1. a) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- do realizacji zamówienia

- odpowiedzi na zapytania

- archiwizacji

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 1. b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

- marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

- organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

- prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu

 1. c) na podstawie odrębnej zgody:

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych giftalco.com oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).

- marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie giftalco.com.

- analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

- dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.

 1. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 3. a) po sprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 4. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących giftalco.com
 5. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 6. Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B NIP 611-100-48-48 REGON 230068333 ?? W szczególności klientowi przysługują prawa do:
 8. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 9. b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 10. c) żądania od Administratora usunięcia danych
 11. d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 12. e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 13. f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 14. g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
 15. h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 16. i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 17. Prawa powyższe można zrealizować poprzez:

–  zgłoszenie takiej dyspozycji mailowo na adres e-mail: giftalco@gmail.com

– zgłoszenie takiej dyspozycji korespondencją tradycyjną na adres: Żołnierska 47a, 58-562 Podgórzyn.

 1. Zakładając konto w serwisie giftalco.com, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zakładając konto, klient otrzymuje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych od giftalco.com i serwisów partnerskich. Zgoda taka nie jest wymagana do korzystania z usług sklepu.
 3. Dostęp do konta klienta w serwisie giftalco.com chroniony jest hasłem. Hasło jest zaszyfrowane w bazie danych i tylko właściciel konta może je odczytać. Bezpieczne hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków i może być zmienione przez właściciela konta w każdej chwili. W przypadku utraty hasła przez klienta system pozwoli na założenie nowego hasła po zidentyfikowaniu klienta.
 4. Dane typu Cookies są zbierane przez firmę Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin, ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333 w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego giftalco.com
 5. Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie sklepu do potrzeb klientów i zapewniają klientom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji - użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.
 6. Dane zawarte w plikach typu Cookies służą także celom statystycznym oraz optymalizacji użyteczności strony. Cookies są wykorzystywane przez Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333 do prowadzenia sklepu: generowania statystyk oglądalności strony za pośrednictwem popularnych narzędzi marketingowych dostawców zewnętrznych takich jak Google Analytics oraz Yandex Metrica. Google oraz Yandex Metrica nie łączą posiadanych o użytkowniku danych z jego adresem IP ani z żadnymi innymi informacjami niezależnie zebranymi.
 7. Każdy użytkownik może zarówno sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce instalowania tych plików, jak i usunąć już wygenerowane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki Cookies.
 8. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystywane są pliki typu Cookies w remarketingu firmy Google oraz jak działają reklamy internetowe, przeczytaj politykę Google dotyczacą wyświetlania reklam: www.google.com/policies/technologies/cookies/
 9. Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding).

Każdy użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu pod adresem: www.rtbhouse.com/pl/privacy

 

 

 X. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333 w Punkcie Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką odbieraną w Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej lub paragonu. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 1. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Termin ten, będzie nie krótszy niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

 

 1. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i prezentowanych na Stronie Produktowej giftalco.com są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

 

 1. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie giftalco.com posiadają ochronę prawno-autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Przedsiębiorstwo Voyal Jacek Wojciechowski, 58-508 Siedlęcin ul. Ogrodowa 27B, NIP 611-100-48-48, REGON 230068333 Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17 w/w ustawy.

 

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 29.01.2019 roku.

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:

a) adres poczty elektronicznej: giftalco@gmail.com ;

b) w formie tradycyjnej na adres: 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 47A

c) telefonicznie pod nr 601 660 417 pon. - pt.: 08:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 01. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

                                                                                               Miejscowość i data…...….…………

 

imię i nazwisko…..….….….….….….….…………………

email/ adres do korespondencji…..….….….……………...

…..….….….….….….…..…..….….….….….…………….

…..…..….…..…..….…..…..…..…..….…..…...…………..

nr telefonu…..….….….….….….….….….….…………….

                                                                                              

 

 

                                                                                               giftalco.com

                                                                                               Przedsiębiorstwo Voyal

                                                                                               Jacek Wojciechowski

                                                                                               Żołnierska 47a

                                                                                               58-562 Podgórzyn

                                                                                              

 

 

 

            Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży:  (nr faktury) ……………………………………………………………..…..….... zawartej w Podgórzynie w dniu …………………………….

 

                                                                                                         Z poważaniem

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl